Využitie mulčovačov

Využitie mulčovačov

 

Vhodná mechanizácia prispieva s rastúcimi požiadavkami na ochranu životného prostredia a v poslednej dobe tiež v súvislosti s ekonomickými podmienkami k stále častejšiemu využívaniu riadeného alebo spontánneho zatrávnenia pôdneho povrchu v pestovateľských systémoch využívaných vo viniciach a sadoch.


MOŽNOSTI VYUŽITIA MULČOVACÍCH STROJOV.
 

Jednou zo základných podmienok systému integrovaného alebo biologického pestovania je zatrávňovanie. Pri znižovaní pracovných nákladov a spotreby pohonných hmôt prispieva tiež k obmedzeniu pôdnej erózie a vyplavovaniu živín. Súvislý trávny porast vytvára dostatočne pevný a pružný povrch, po ktorom je možné prechádzať mechanizáciou i v období s vysokou intenzitou zrážok. Preto ide v priebehu vegetácie vykonávať pracovné operácie s výrazne obmedzenou agrotechnickou lehotou, medzi čo patrí napr. chemická ochrana porastov (pôsobenie infekčného tlaku) alebo zber. Z pohľadu výživy porastu predstavuje rastlinná hmota z mulčovania efektívnu náhradu dnes už takmer nedostatkových organických hnojív a poskytuje tak stály zdroj humusu.

Mulčovanie sa podľa podmienok stanovišťa uskutočňuje bežne tri až štyri krát v priebehu vegetaćného obdobia.

Mulčovače nachádzajú široké uplatnenie tiež v komunálnej sfére pri údržbe plôch verejnej a mestskej zelene, údržbe športových zariadení, parkov, krajníc lemujúcich pozemné komunikácie a pod. Kosenie týchto plôch je väčšinou zložité nielen vďaka terénnym nerovnostiam, ale tiež s ohľadom na potrebu likvidácie pokosenej travy. Vďaka mulčovačom tieto problémy odpadávajú, pretože podobne ako v predchádzajúcom prípade je mulčovaná trávna hmota podrvená pracovnými orgánmi a rozprestretá voľne na povrchu ošetrovaného pozemku. Náročnejšie konštrukcie bývajú doplnené zberným zásobníkom s objemom 0,7 - 3 m3, ktoré po naplnení umožňujú vyklopenie trávnej hmoty na zem alebo do traktorového prívesu.
Mulčovače sa delia na:
vertikálne mulčovače- ktoré sú tvorené najčastejšie 1 - 4 rotormi opatrenými letmo uchytenými nožmi (prípadne kladivkami alebo reťazami) s vertikálnou osou rotácie. Tieto stroje sú určené výhradne pre mulčovanie zelenej hmoty a sú bežne agregovatelné so štandardnými traktormi. Konštrukcia s vertikálnou osou má výhodu predovšetkým v celkovo nižšej hmotnosti stroja a nižšej spotrebe energie až o 40 až 50 % v porovnaní s drvičmi s horizontálnou osou rotácie pri rovnakom zábere. Nevýhodou je zložitejšia konštrukcia u mulčovačov väčších záberov .

horizontálne mulčovače- kde pracovný orgánom je horizontálne uložený robustný rotor, na ktorom sú otočne uchytené pracovné orgány - nože alebo kladivká rôzneho tvaru. Najčastejšie používané pracovné orgány sú zahnuté nože, dvojité zahnuté nože, masívne kladivká s priamou hranou alebo masívne zubové kladivká. V pevnom kryte tak býva niekoľko pevných protiostrí. Pohon rotoru je riešený od vývodového hriadeľa alebo hydromotormi. Výškové nastavenie drviča je udržované pomocou oporných kolies alebo oporného valca.